Jesteś tutaj: Start / PETYCJE

PETYCJE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PETYCJE

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Przedmiot petycji

Zgodnie z uregulowaniami ustawy o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Kto może złożyć petycję

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

W jakiej formie można wnieść petycje

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Co powinna zawierać petycja

Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

Termin załatwienia petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Petycja wielokrotna

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przewiduje również instytucję tzw. „petycji wielokrotnej”. W świetle uregulowań ww. ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.

W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

 

REJESTR PETYCJI

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję

Skan petycji

Przedmiot petycji

Nr petycji

Data złożenia petycji

Termin załatwienia sprawy

Informacja o sposobie załatwienia petycji

Kogo zawiadomiono

1.

Daria Bajer Dom Przyjęć „KALIMERA”

Załącznik

Dotyczy: budowy „Budynku Zakładu Pogrzebowego” na ul. Łukowskiej w Lyska

S.152.1.2016

18.04.2016

27.04.2016

Zawiadamiam, że petycja dot. budowy budynku zakładu pogrzebowego została przekazana zgodnie z właściwością rzeczową do Starosty Rybnickiego

Załącznik

1.Starosta Powiatu Rybnickiego

2. Daria Bajer

 

2

Osoba prawna Szulc – Efekt
Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Załącznik

„Efektywność energetyczna”

S.152.2.2016

08.06.2016

20.06.2016

 

 

 

Załącznik

 

3

 

Andrzej Szumski

 

Nieformalne Towarzystwo Osób Poszkodowanych Scalaniem Gruntów

 

KOMASOWANI.PL

 

Załącznik

Dotyczy: umieszczenia na głównych stronach JST informacji w formie aktywnego banera. Linku do strony KOMASOWANI.PL prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem gruntów

 

S.152.3.2016

 

08.11.2016

 

08.11.2016

 

 

 

 

Petycja pozostaje bez rozpatrzenia

Załącznik

 

 

 

 

Petycja została wysłana na adres e-mail szumski@oficjalnastrona.pl

4

Mieszkańcy ulicy Wąskiej i Wiejskiej w Raszczycach

 Załącznik

Dotyczy: remontu drogi Wąskiej i Wiejskiej w sołectwie Raszczyce

S.152.1.2017 11.07.2017 09.10.2017

W dniu 11.07.2017 r. do Urzędu Gminy Lyski wpłynęła petycja mieszkańców Sołectwa Raszczyce w sprawie naprawy nawierzchni drogi Wąskiej i Wiejskiej.
W związku z w/w petycją informuję, iż prowadzone są działania związane z budową kanalizacji bytowej w rejonie ulicy Wiejskiej. Załącznik

 

 

 

 

 

 

Wg. rozdzielnika

5

Zarząd, zawodnicy, mieszkańcy oraz kibice klubu LKS Czarni Nowa Wieś

Załącznik

Dotyczy: wykonania siedzisk wraz z zadaszeniem na boisku sportowym LKS czarni Nowa Wieś

S.152.1.2018 31.07.2018 30.08.2018

W związku z w/w petycją informuję, iż w roku bieżącym w budżecie Gminy Lyski nie zostały zabezpieczone środki finansowe na wykonanie przedmiotowej inwestycji. W naszej ocenie jej realizacja wymaga stworzenia szczegółowej koncepcji i dokumentacji budowlanej celem stworzenia odpowiednich warunków do komfortowego i bezpiecznego korzystania z przedmiotowego obiektu. We wrześniu br. zamierzamy zorganizować spotkanie z przedstawicielami LKS-u, sołtysem, radnym i architektami celem wypracowania założeń koncepcyjnych. W 2019 r. zamierzamy opracować kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową. Załącznik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanisław Kubica

Krzysztof Cieślik

Ariel Goliwąs

 

Sławomir Bluszcz

6

Mieszkańcy ul. Sikorskiego w Lyskach 

Załącznik

Dotyczy: ustanowienia strefy zamieszkania na ul. Sikorskiego w Lyskach 

S.152.2.2018 26.09.2018 08.11.2018

W związku z w/w petycją informuję, iż ustawienie znaku ograniczającego prędkość 30 km/h na ul. Sikorskiego oraz montaż progów zwalniających wymaga opracowania projektu organizacji ruchu, zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Rybniku oraz Komendzie Powiatowej Policji w Rybniku. W związku z powyższym potrzebne środki finansowe będziemy starali się zabezpieczyć w budżecie na 2019 r. Załącznik

 

 

 

 

 

 

 

 

Wg. rozdzielnika

7

Mieszkańcy ul. Łukowskiej w Lyskach 

Załącznik

Dotyczy: sprzeciwu wobec budowy planowanej drogi ul. Łukowskiej

S.152.3.2018 06.11.2018  

 

 

 

 

8

 Mieszkańcy osiedla na stoku w Zwonowicach

Załącznik

Dotyczy: Wykonania drogi na wys. posesji nr. 26, podłączenia osiedla do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, wykonanie oświetlenia dróg na całym osiedlu, dostowanie kursów komunikacji gminnej do zajęć szkolnych w szkole podstawowej.

S.152.1.2019 04.01.2019 25.03.2019

  

Załącznik

 

 

 


Wg. rozdzielnika

9

Rodzice dzieci z roczników 2013-2018 zamieszkałych w Żytnej i Raszczycach

Załącznik

Dotyczy: utworzenia z dniem 1 września 2019 r. odrębnego oddziału przedszkolnego dla sześciolatków usytuowanego w Żytnej przy ul. Rybnickiej

S.152.2.2019 08.03.2019  

 

 

Załącznik

 

10

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w Raszczycach

Załącznik

Dotyczy: utworzenia z dniem 1 września 2019 r. odrębnego oddziału przedszkolnego dla sześciolatków usytuowanego w Żytnej przy ul. Rybnickiej

S.152.3.2019    

 

 

 

 

 

31.07.2018

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Lyski
Data utworzenia:2016-02-10
Data publikacji:2016-02-10
Osoba sporządzająca dokument:awyczyszczok
Osoba wprowadzająca dokument:Agata Wyczyszczok
Liczba odwiedzin:23370

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-05-17 12:16:03Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2019-05-17 12:15:18Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2019-05-17 12:11:50Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2019-05-17 12:07:43Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2019-05-17 08:28:45Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2019-03-11 13:11:38Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2019-01-28 12:12:30Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2019-01-28 12:12:03Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2019-01-28 12:11:09Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2019-01-28 12:07:59Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2019-01-28 11:49:09Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2019-01-28 11:48:29Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2019-01-28 11:40:39Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2019-01-28 11:35:48Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2019-01-28 11:34:55Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2019-01-28 11:34:11Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2019-01-28 11:30:16Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2019-01-28 11:29:54Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2019-01-28 11:28:31Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2018-11-21 14:30:55Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2018-11-21 14:30:29Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2018-11-21 14:23:46Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2018-11-21 14:22:15Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2018-11-21 14:21:43Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2018-11-21 14:21:11Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2018-11-21 14:20:13Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2018-11-21 14:15:02Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2016-06-20 14:22:23Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2016-06-16 11:15:12Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2016-06-16 11:13:20Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2016-06-16 11:12:51Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2016-06-16 11:12:13Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2016-06-16 11:11:12Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2016-06-16 10:59:29Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2016-06-16 10:58:43Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2016-03-07 08:46:55Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2016-03-07 08:09:36Agata WyczyszczokEdycja stronyPETYCJE
2016-02-10 15:14:04Karol MichtaUtworzenie stronyPETYCJE